اندیکاتور

اندیکاتور PZ Trend Trading

۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

اندیکاتور SCALP PRO

۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

اندیکاتور SRC Indicator

۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اندیکاتور Trexper Indicator

۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال

اندیکاتورFX SHOCK Indicator

۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال