بازگشت به خانه

جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۶۵۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۶۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۶۱۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۶۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۶۷۰ و ۱٫۱۶۹۰ آغاز می کند.

جمعه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۸۱۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۷۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۷۶۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۸۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۸۳۵ و ۱٫۳۸۵۵ آغاز می کند.

جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۱۴٫۲۰ با تیک پروفیت اول ۱۱۳٫۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱۱۳٫۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۱۴٫۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۴٫۴۰ و ۱۱۴٫۵۵ آغاز می کند.

جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۶۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۰۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۲۲۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۴۵ و ۰٫۹۱۳۰ آغاز می کند.

جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۴۶۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۵۲۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۵۴۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۴۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۴۵۰ و ۰٫۷۴۳۵ آغاز می کند.

جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۳۶۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۳۱۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۳۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۳۸۵ و ۱٫۲۴۱۰ آغاز می کند.

اشتراک این مقاله

نظر را بنویسید