کلیه پردازش های مربوط به پرداخت شما در بانک عامل و در درگاه امن بانکی انجام میشود و وب سایت هیچگونه دسترسی ای به آن ندارد.بانک عامل تنها به ما اعلام میکند که پرداخت به طور کامل انجام شده است یا خیر.